W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
fax: (52) 58 58 623
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)
ePUAP: /umb/SkrytkaESP
NIP: 953-10-11-863
Regon:
- 000596375 (Urząd Miasta Bydgoszczy)
- 092351297 (Miasto Bydgoszcz)
PKD: 8411Z

 

Ogłoszenie o konkursie na najem pomieszczenia

OGŁOSZENIE

Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 
ogłasza konkurs na najem pomieszczenia 
do prowadzenia bufetu w piwnicy budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1.


1. Miejscem w którym można odebrać regulamin konkursu zawierający jego warunki oraz uzyskać dodatkowe informacje na jego temat jest Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Organizacyjno-Administracyjny ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy, pok. 207A,  tel. 52 58 58 140 lub 52 58 58 637.

2. Miejsce składania pisemnych ofert: sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz pok.203A z dopiskiem „KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA”.

3. Ostateczny termin składania pisemnych ofert: 21 listopad 2023 r., godzina 14:00.


4. Termin otwarcia ofert: 21 listopad 2023 r., godzina 15:00; Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Administracyjno-Organizacyjny ul. Jezuicka 1, pokój nr 207A.


Przy wyborze oferty ostatecznej Wynajmujący będzie kierował się:
●       wysokością zaproponowanego przez oferentów czynszu (1-40 pkt.)

●       propozycją menu  (1-10 pkt.)

●       opisem koncepcji miejsca zgodną z charakterem miejsca (1-20 pkt.)

●       doświadczeniem, referencjami oferenta (1-30 pkt.)

6.Wynajmujący zaprosi na spotkanie wybrane podmioty.


7. Konkurs może być zakończony bez wyboru oferty.


REGULAMIN

Konkursu na najem pomieszczenia do prowadzenia bufetu
w piwnicy budynku Ratusza ul. Jezuicka 1.


W konkursie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

1. Przedmiotem Konkursu jest najem pomieszczenia do prowadzenia bufetu w piwnicy budynku Ratusza ul. Jezuicka 1.

2. W Konkursie preferowane są podmioty prowadzące działalność gastronomiczną.

3. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia wynosi 104,80 m2. 
Lokal znajduje się w piwnicy budynku Ratusza. 

4. Najemca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich comiesięcznych kosztów eksploatacji wynajętego mu pomieszczenia w tym: 

·         czynszu za pomieszczenia w wysokości wg złożonej oferty (zgodnie z zawartą umową), 

·         zużycia energii elektrycznej (rozliczenie na podstawie wskazań podlicznika i otrzymanych od dostawcy i sprzedawcy energii elektrycznej faktur), 

·         zużycia wody i ścieków (rozliczenie na podstawie wskazań podlicznika), 

·         wywozu odpadów komunalnych - opłata w wysokości 236,40 zł, 

·         dostawy ciepła - opłata na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy energii cieplnej w wysokości 2,43%  wartości faktury.

Najemca będzie ponadto zobowiązany do opracowania i posiadania systemu kontroli i monitorowania szkodników jak również do przedstawiania wynajmującemu, co dwa miesiące protokołu z czyszczenia separatora. 

5. Konkurs będzie kontynuowany także w przypadku złożenia tylko jednej oferty. 

6. Oferenci zobowiązani są do zapoznania ze stanem technicznym lokalu oraz specyfiką lokalu - biorąc pod uwagę ograniczenia w zakresie przygotowywania i przetwarzania potraw oraz sposobu użytkowania. Wizyta w oferowanym lokalu możliwa będzie po telefonicznym umówieniu z jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Wszelkie ewentualne prace związane z przystosowaniem lub dodatkowym wyposażeniem lokalu do prowadzenia w nim działalności gastronomicznej, po uzgodnieniu z Wynajmującym oraz otrzymaniu jego pisemnej zgody, przyszły Najemca niezwłocznie przeprowadzi we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej w lokalu.

8. Przyjmowane będą oferty przygotowane w języku polskim i zawierające: 

·         aktualny wypis z właściwej ewidencji,

·         aktualne zaświadczenie o niezaleganiu Oferenta z podatkami i opłatami (nie starsze niż 3 miesiące) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta,

·         wysokość oferowanego czynszu netto za pomieszczenie (w zł, za 1 m2 za miesiąc),

·         referencje potwierdzające jakość wykonywanych dotychczas usług gastronomicznych (min. 2 referencje, nie starsze niż 3 lata), 

·         oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym oraz specyfiką lokalu, nie wnosi do niego zastrzeżeń, uznając za odpowiedni ze względu na przeznaczenie oraz zobowiązuje się przystosować lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i na własny koszt,

·         oświadczenie o nie podleganiu wkluczeniom.

9. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu. 

10. Konkurs składa się z części jawnej (w której mogą uczestniczyć oferenci), niejawnej oraz spotkania (wynajmujący zastrzega sobie prawo do spotkania jedynie z wybranymi oferentami). 

11. W części jawnej komisja otwiera koperty z ofertami i podaje nazwy Oferentów. 

12. W części niejawnej komisja dokona oceny pod względem zgodności złożonych dokumentów z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. 

13. Przy wyborze oferty ostatecznej Wynajmujący będzie kierował się głównie: 

·         wysokością zaproponowanego przez oferentów czynszu (1-40 pkt.) 

·         propozycją menu (1-10 pkt.) 

·         opisem koncepcji miejsca zgodną z charakterem miejsca (1-20 pkt.) 

·         doświadczeniem, referencjami oferenta (1-30 pkt.) 

14. Umowa najmu pomieszczenia zostanie podpisana niezwłocznie po wyłonieniu Oferenta. Skargi lub uwagi związane z konkursem można zgłaszać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który może je uwzględnić lub odrzucić, powiadamiając podmiot skarżący lub wnioskujący o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi. 

17. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia.

18. Komisja zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

19. Konkurs może zostać zakończony bez wyboru żadnej z przedłożonych ofert.


Ogłoszenie o konkursie na najem pomieszczenia.pdf

Wzór umowy.pdf

Załącznik - oświadczenie.docx

Informacja o zakończeniu konkursu

Powiadom znajomego