W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
fax: (52) 58 58 623
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)
ePUAP: /umb/SkrytkaESP
NIP: 953-10-11-863
Regon:
- 000596375 (Urząd Miasta Bydgoszczy)
- 092351297 (Miasto Bydgoszcz)
PKD: 8411Z

 

ds. finansowo-księgowych - Ogłoszenie o naborze nr 39/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ds. finansowo-księgowych - Ogłoszenie o naborze nr 39/2024
Miejsce pracy Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 39/2024

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl
w dniu 14 maja 2024 r.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne


stanowisko ds. finansowo-księgowych w Biurze ZIT Urzędu Miasta Bydgoszczy.


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

· prowadzenie projektu PT 2021-2027 oraz wszelkich postępowań (zawieranie umów z Wykonawcami); 
· obsługa finansowo-księgowa Biura ZIT;
· angażowanie ekspertów do powierzonych zadań, w tym przygotowywanie z nimi umów;
· przygotowanie umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą, w tym w szczególności:
- weryfikacja dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
- weryfikacja zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu i zapewnienie odpowiedniego ich przechowywania;
- informowanie wnioskodawcy o odmowie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu na podstawie art. 61 ust. 3-8 ustawy wdrożeniowej;
- przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
- przygotowywanie dokumentów do rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów;
· bieżące monitorowanie wysokości alokacji środków w ramach Pomocy Technicznej FEdKP 2021-2027 oraz przygotowywanie propozycji zmian;
· bieżące monitorowanie wysokości alokacji środków (limitów środków) w ramach powierzonych zadań zgodnie z  porozumieniem  nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz przygotowywanie propozycji zmian w wysokościach limitów;
· przygotowywanie sprawozdań finansowych Biura ZIT;
· dokonywanie zwrotów środków w ramach Pomocy Technicznej FEdKP 2021-2027;
· przygotowywanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej FEdKP 2021-2027;
· prowadzenie rejestrów umów;
· obsługa systemów wewnętrznych Biura ZIT (m.in. Otago, Wybud, Open Nexus);
· organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla m.in.  potencjalnych Wnioskodawców, beneficjentów, ekspertów;
· opisywanie faktur i innych dowodów księgowych związanych z realizowanymi zadaniami. Przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom;
· prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· opracowywanie i aktualizacja projektów dokumentów wewnętrznych dotyczących pomocy technicznej,
· wykonywanie pozostałych zadań zgodnie z poleceniem przełożonych.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:
· wykształcenie wyższe kierunki ekonomiczne,
· wiedza z zakresu zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych,
· doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w księgowości,
· co najmniej 4-letni staż pracy,
· znajomość przepisów:
- Ustawa o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- Ustawa o rachunkowości;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (SZOP);
- Porozumienie  nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- Porozumienie w sprawie: zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz powierzenia przez Strony Porozumienia Miastu Bydgoszcz realizacji zadań w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021-2027;
· obywatelstwo polskie

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
· wiedza z zakresu administracji samorządowej,
· dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), w tym znajomość programu Excel na poziomie zaawansowanym,
· umiejętność organizacji pracy, 
· wysoka kultura osobista, 
· dokładność, systematyczność, 
· odporność na stres, 
· umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków, 
· samodzielność.
 
III. Warunki pracy na danym stanowisku:
· częste kontakty telefoniczne i  bezpośrednie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym oraz z Wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy,
· praca przy komputerze,
· wyjazdy służbowe według potrzeb,
· pomieszczenie przy ul. Jagiellońska 61 na I piętrze w budynku bez windy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. nie wyniósł 6 %.

V. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające: 
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Kadr, na parterze w Ratuszu pok. 10, 11 lub ze strony internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl),
- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy na parterze w Ratuszu pok. 4 A lub przesłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w terminie do dnia 23 maja 2024 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. finansowo-księgowych w Biurze ZIT Urzędu Miasta Bydgoszczy – ogłoszenie nr 39/2024”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa. 

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Powiadom znajomego