W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
fax: (52) 58 58 623
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)
ePUAP: /umb/SkrytkaESP
NIP: 953-10-11-863
Regon:
- 000596375 (Urząd Miasta Bydgoszczy)
- 092351297 (Miasto Bydgoszcz)
PKD: 8411Z

 

główny specjalista ds. planowania inwestycji Miasta i wieloletniej prognozy finansowej - Ogłoszenie o naborze nr 38/2024

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Maziarz, Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru Pani Anna Maziarz spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze nr 38/2024. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zakresu działania
ww. stanowiska oraz znajomością aktualnych przepisów związanych z tą problematyką. W ocenie
Zespołu kwalifikacyjnego zatrudnienie kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków
służbowych na stanowisku głównego specjalisty ds. planowania inwestycji Miasta i wieloletniej
prognozy finansowej w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta.
Szczegóły
Stanowisko główny specjalista ds. planowania inwestycji Miasta i wieloletniej prognozy finansowej - Ogłoszenie o naborze nr 38/2024
Miejsce pracy Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 38/2024

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl
w dniu 9 maja 2024 r.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne


stanowisko głównego specjalisty ds. planowania inwestycji Miasta i wieloletniej prognozy finansowej
w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy.


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:
· opracowywanie projektu budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków majątkowych,
· opracowywanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowanej w części opisowej i finansowej,
· weryfikację formalno-rachunkowa wniosków złożonych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
· aktualizację projektu budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków majątkowych,
· aktualizację wieloletniej prognozy finansowej zgodnie ze zgłoszonymi zmianami,
· bieżącą analizę wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez  Miasto,
· opracowywanie rocznych sprawozdań opisowych i tabelarycznych z wykonania dochodów i wydatków  majątkowych,
· analizę zmian prawnych i organizacyjnych mających skutki finansowe dla sytuacji finansowej Miasta,
· rejestrowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji referatu.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
     a/ niezbędne:
· wykształcenie:
- wyższe kierunki ekonomiczne lub finansowe; albo 
- inne wyższe pod warunkiem legitymowania się studiami podyplomowymi w zakresie ekonomii lub finansów;  albo
- inne wyższe pod warunkiem legitymowania się średnim wykształceniem ekonomicznym,
· co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku obsługi finansowo-księgowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, planowania finansowego, obsługi procesu inwestycyjnego lub pozyskiwania funduszy UE w jednostce samorządu terytorialnego, administracji publicznej, instytucji finansowej lub księgowości,
· sprawna praca w arkuszu kalkulacyjnym Excel, umiejętność redagowania pism w edytorze tekstów Word,
· umiejętność weryfikowania i analizowania  otrzymywanych informacji i sporządzania opisowych informacji zbiorczych,
· znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie planowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, klasyfikacji budżetowej, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych oraz ustaw o dochodach gminy i powiatu,
· obywatelstwo polskie, 

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

b/ dodatkowe:
· znajomość struktury organizacyjnej Miasta (jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów UMB) lub znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
· znajomość prowadzonych na terenie Bydgoszczy inwestycji publicznych,
· doświadczenie w zakresie rzeczowej realizacji inwestycji,
· łatwość współpracy z innymi pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
· dociekliwość w rozwiązywaniu problemów zawodowych i chęć samodzielnego pogłębiania praktycznej wiedzy niezbędnej na zajmowanym stanowisku pracy,
· umiejętność wypracowywania rozwiązań usprawniających pracę na stanowisku,
· dokładność i rzetelność.

III. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
· kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym oraz pracownikami Urzędu Miasta Bydgoszczy, 
· długotrwała praca przy komputerze,
· wyjazdy służbowe według potrzeb,
· pomieszczenie przy ul. Jezuickiej 6-14 na I piętrze w budynku bez windy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. nie wyniósł 6 %.

V.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Kadr, na parterze 
w Ratuszu pok. 11 lub ze strony internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl),
- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,  
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy na parterze w Ratuszu pok. 4 A lub przesłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w terminie do dnia 22 maja 2024 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. planowania inwestycji Miasta i wieloletniej prognozy finansowej w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy – ogłoszenie nr 38/2024”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.  

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki

Powiadom znajomego