W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komisje Rady Miasta

Komisja Budżetu i Polityki Finansowej

Skład osobowy:
Mikołajczak Jakub - Przewodniczący Komisji
Róg Szymon Zastępca - Przewodniczącego Komisji
Krzemkowski Michał
Matowska Monika
Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: opiniowanie spraw związanych z zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności: założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalanych przez Radę, projektów uchwał Rady w zakresie stawek podatkowych podatków gminnych, zasad wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań. Kontrola sfery budżetowej Miasta. Analiza sprawozdań biegłych z kontroli finansowych gminnych jednostek budżetowych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 22 maja 2024 r. - Komisja Budżetu i Polityki Finansowej.pdf


Komisja Rozwoju Miasta, Przedsiębiorczości i Nauki

Skład osobowy:
Świątkowski Maciej - Przewodniczący Komisji
Sieg Paweł Zastępca - Przewodniczącego Komisji
Czerska - Thomas Joanna
Hoppe Tomasz
Kufel Robert
Rusielewicz Elżbieta
Siembida Katarzyna
Szabelska Grażyna
Szopiński Jan
Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: sprawy polityki Miasta Bydgoszczy wobec bydgoskiego rzemiosła i biznesu, w tym stwarzanie przychylnej atmosfery społecznej i korzystnych warunków rozwojowych dla lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, współpraca w zakresie promocji bydgoskiego rzemiosła i biznesu na terenie kraju, upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych. Współpraca ze środowiskiem naukowym oraz akademickim, promocja nauki. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Rozwoju Miasta, Przedsiębiorczości i Nauki.pdf


Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
Zwolak Mateusz - Przewodniczący Komisji
Ginther Radosław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bielawa Wojciech
Czwojda Janusz
Dzakanowski Bogdan
Hoppe Tomasz
Krzemkowski Michał
Mackiewicz Anna
Róg Szymon
Rusielewicz Elżbieta
Szopiński Jan

Przedmiot działania: opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru budowlanego, gospodarki gruntami, spraw transportu indywidualnego i zbiorowego, dróg ulic i mostów, realizacji polityki transportowej i ochrony środowiska Miasta. A także: gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja i zarządzanie mieniem komunalnym, cmentarze komunalne, lokalizacja i funkcjonowanie targowisk, problematyka wodociągów i kanalizacji, energetyka, ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, zagrożenia wynikające z emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o poprawę czystości powietrza w mieście, zagrożenia związane z hałasem i ich zapobieganie, wszelkich zagrożeń ekologicznych w mieście oraz działań dla przeciwdziałania ich powstawaniu, edukacja ekologiczna. Inne sprawy i zagadnienia z zakresu właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.pdf


Komisja Kultury i Nazewnictwa

Skład osobowy:
Kufel Robert - Przewodniczący Komisji
Bokiej Paweł - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Czwojda Janusz
Drozd Kazimierz
Gałęska Maria
Jeleniewski Marek
Matowska Monika
Róg Szymon
Rusielewicz Elżbieta
Siembida Katarzyna
Szabelska Grażyna
Walczak Piotr

Przedmiot działania: sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej, współpraca ze środowiskiem kultury, promocja kultury. A także czuwanie nad realizacją polityki kulturalnej Bydgoszczy, patronowanie i inspirowanie działalności wydawniczej instytucji literackich, patronowanie sztuce amatorskiej. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie nazewnictwa miejskiego, rozpatrywanie wniosków o nadanie nazwy ulicom, placom, skwerom. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Kultury i Nazewnictwa.pdf


Komisja Edukacji

Skład osobowy:
Gałęska Maria - Przewodnicząca Komisji
Walczak Piotr - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Bokiej Paweł
Czerska - Thomas Joanna
Drozd Kazimierz
Ginther Radosław
Gralik Jędrzej
Hoppe Tomasz
Mackiewicz Anna
Matowska Monika
Mikołajczak Jakub
Nowicka Izabela
Tylicki Zdzisław
Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: sprawy polityki oświatowej, problematyka związana z prowadzeniem przez miasto Bydgoszcz placówek oświatowych w ramach zadań własnych i zleconych. Zakres prac Komisji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działem „Oświata i wychowanie" budżetu miasta. Celem pracy Komisji jest nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Skład osobowy:
Drozd Kazimierz - Przewodniczący Komisji
Gralik Jędrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bielawa Wojciech
Bokiej Paweł
Jeleniewski Marek
Nowicka Izabela
Rusielewicz Elżbieta
Świątkowski Maciej
Tylicki Zdzisław
Walczak Piotr
Zagłoba - Zygler Lech
Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Opiniowanie spraw dotyczących zagadnień kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki.pdf


Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład osobowy:
Jeleniewski Marek - Przewodniczący Komisji
Siembida Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Czwojda Janusz
Dzakanowski Bogdan
Kufel Robert
Szopiński Jan
Świątkowski Maciej
Walczak Piotr

Przedmiot działania: proponowanie i opiniowanie zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miasta, rozpatrywanie spraw związanych z ochroną mandatu radnego i spraw wiążących się z jego obowiązkami mandatowymi, wspieranie samorządności obywatelskiej i inicjowanie rozwoju samorządności terytorialnej poprzez tworzenie osiedli i innych jednostek pomocniczych miasta, nadzór nad prawidłowym tworzeniem i przebiegiem wyborów do samorządów osiedlowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał RM o powołaniu jednostek pomocniczych Miasta oraz przeprowadzenie wyborów do ich organów samorządowych, a także innych uchwał dotyczących jednostek pomocniczych i usprawnienia ich funkcjonowania.
Ponadto zakres Komisji obejmuje oceny stanu porządku, bezpieczeństwa publicznego, analizy stanu przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz inicjowanie działań prewencyjnych przy współudziale organów wymiaru sprawiedliwości i policji, sprawy obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń ludności z jednoczesną oceną funkcjonowania miejskich służb ratowniczych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego.pdf


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej

Skład osobowy:
Szabelska Grażyna - Przewodnicząca Komisji
Nowicka Izabela - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Bokiej Paweł
Gałęska Maria
Ginther Radosław
Gralik Jędrzej
Świątkowski Maciej
Tylicki Zdzisław
Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: inicjowanie rozwoju sieci placówek opiekuńczych, współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną, sprawy związane z opieką zdrowotną, wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską, z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta. Opiniowanie: planów organizacji opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich; statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej.pdf


Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

Skład osobowy:
Hoppe Tomasz - Przewodniczący Komisji
Mackiewicz Anna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Czerska - Thomas Joanna
Gałęska Maria
Jeleniewski Marek
Krzemkowski Michał
Matowska Monika
Sieg Paweł
Tylicki Zdzisław

Przedmiot działania: sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym. Kreowanie Bydgoszczy jako metropolitalnego - wiodącego ośrodka regionu z wykorzystaniem opracowanej Strategii Miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.
Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Krzemkowski Michał - Przewodniczący Komisji
Czerska - Thomas Joanna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bielawa Wojciech Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kufel Robert
Mackiewicz Anna
Mikołajczak Jakub
Nowicka Izabela

Przedmiot działania: na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609).

Porządek obrad w dniu 29 maja 2024 r. - Komisja Rewizyjna.pdf


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy:
Czwojda Janusz - Przewodniczący Komisji
Szopiński Jan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Drozd Kazimierz
Ginther Radosław
Gralik Jędrzej
Mikołajczak Jakub
Siembida Katarzyna
Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609).Powiadom znajomego