W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komisje Rady Miasta

Komisja Budżetu i Polityki Finansowej

Skład osobowy:
1. Krzemkowski Michał
2. Matowska Monika
3. Mikołajczak Jakub
4. Róg Szymon
5. Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: opiniowanie spraw związanych z zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności: założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalanych przez Radę, projektów uchwał Rady w zakresie stawek podatkowych podatków gminnych, zasad wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań. Kontrola sfery budżetowej Miasta. Analiza sprawozdań biegłych z kontroli finansowych gminnych jednostek budżetowych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 22 maja 2024 r. - Komisja Budżetu i Polityki Finansowej.pdf


Komisja Rozwoju Miasta, Przedsiębiorczości i Nauki

Skład osobowy:
1. Czerska - Thomas Joanna
2. Hoppe Tomasz
3. Kufel Robert
4. Rusielewicz Elżbieta
5. Sieg Paweł
6. Siembida Katarzyna
7. Szabelska Grażyna
8. Szopiński Jan
9. Świątkowski Maciej
10. Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: sprawy polityki Miasta Bydgoszczy wobec bydgoskiego rzemiosła i biznesu, w tym stwarzanie przychylnej atmosfery społecznej i korzystnych warunków rozwojowych dla lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, współpraca w zakresie promocji bydgoskiego rzemiosła i biznesu na terenie kraju, upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych. Współpraca ze środowiskiem naukowym oraz akademickim, promocja nauki. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Rozwoju Miasta, Przedsiębiorczości i Nauki.pdf


Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
1. Bielawa Wojciech
2. Czwojda Janusz
3. Dzakanowski Bogdan
4. Hoppe Tomasz
5. Krzemkowski Michał
6. Mackiewicz Anna
7. Róg Szymon
8. Rusielewicz Elżbieta
9. Szopiński Jan
10. Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru budowlanego, gospodarki gruntami, spraw transportu indywidualnego i zbiorowego, dróg ulic i mostów, realizacji polityki transportowej i ochrony środowiska Miasta. A także: gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja i zarządzanie mieniem komunalnym, cmentarze komunalne, lokalizacja i funkcjonowanie targowisk, problematyka wodociągów i kanalizacji, energetyka, ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, zagrożenia wynikające z emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o poprawę czystości powietrza w mieście, zagrożenia związane z hałasem i ich zapobieganie, wszelkich zagrożeń ekologicznych w mieście oraz działań dla przeciwdziałania ich powstawaniu, edukacja ekologiczna. Inne sprawy i zagadnienia z zakresu właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.pdf


Komisja Kultury i Nazewnictwa

Skład osobowy:
1. Bokiej Paweł
2. Czwojda Janusz
3. Drozd Kazimierz
4. Gałęska Maria
5. Jeleniewski Marek
6. Kufel Robert
7. Róg Szymon
8. Rusielewicz Elżbieta
9. Siembida Katarzyna
10. Szabelska Grażyna
11. Świątkowski Maciej
12. Walczak Piotr

Przedmiot działania: sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej, współpraca ze środowiskiem kultury, promocja kultury. A także czuwanie nad realizacją polityki kulturalnej Bydgoszczy, patronowanie i inspirowanie działalności wydawniczej instytucji literackich, patronowanie sztuce amatorskiej. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie nazewnictwa miejskiego, rozpatrywanie wniosków o nadanie nazwy ulicom, placom, skwerom. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Kultury i Nazewnictwa.pdf


Komisja Edukacji

Skład osobowy:
1. Bokiej Paweł
2. Czerska - Thomas Joanna
3. Czwojda Janusz
4. Drozd Kazimierz
5. Ginther Radosław
6. Gralik Jędrzej
7. Hoppe Tomasz
8. Mackiewicz Anna
9. Matowska Monika
10. Mikołajczak Jakub
11. Nowicka Izabela
12. Tylicki Zdzisław
13. Walczak Piotr
14. Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: sprawy polityki oświatowej, problematyka związana z prowadzeniem przez miasto Bydgoszcz placówek oświatowych w ramach zadań własnych i zleconych. Zakres prac Komisji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działem „Oświata i wychowanie" budżetu miasta. Celem pracy Komisji jest nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Skład osobowy:
1. Bielawa Wojciech
2. Bokiej Paweł
3. Drozd Kazimierz
4. Gałęska Maria
5. Gralik Jędrzej
6. Jeleniewski Marek
7. Matowska Monika
8. Mikołajczak Jakub
9. Nowicka Izabela
10. Rusielewicz Elżbieta
11. Tylicki Zdzisław
12. Walczak Piotr 
13. Zagłoba - Zygler Lech
14. Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Opiniowanie spraw dotyczących zagadnień kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki.pdf


Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład osobowy:
1. Czwojda Janusz
2. Dzakanowski Bogdan
3. Jeleniewski Marek
4. Kufel Robert
5. Nowicka Izabela
6. Siembida Katarzyna
7. Szopiński Jan
8. Świątkowski Maciej
9. Walczak Piotr

Przedmiot działania: proponowanie i opiniowanie zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miasta, rozpatrywanie spraw związanych z ochroną mandatu radnego i spraw wiążących się z jego obowiązkami mandatowymi, wspieranie samorządności obywatelskiej i inicjowanie rozwoju samorządności terytorialnej poprzez tworzenie osiedli i innych jednostek pomocniczych miasta, nadzór nad prawidłowym tworzeniem i przebiegiem wyborów do samorządów osiedlowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał RM o powołaniu jednostek pomocniczych Miasta oraz przeprowadzenie wyborów do ich organów samorządowych, a także innych uchwał dotyczących jednostek pomocniczych i usprawnienia ich funkcjonowania.
Ponadto zakres Komisji obejmuje oceny stanu porządku, bezpieczeństwa publicznego, analizy stanu przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz inicjowanie działań prewencyjnych przy współudziale organów wymiaru sprawiedliwości i policji, sprawy obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń ludności z jednoczesną oceną funkcjonowania miejskich służb ratowniczych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego.pdf


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej

Skład osobowy:
1. Bokiej Paweł
2. Gałęska Maria
3. Ginther Radosław
4. Gralik Jędrzej
5. Nowicka Izabela
6. Szabelska Grażyna
7. Świątkowski Maciej
8. Tylicki Zdzisław
9. Zagłoba - Zygler Lech

Przedmiot działania: inicjowanie rozwoju sieci placówek opiekuńczych, współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną, sprawy związane z opieką zdrowotną, wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską, z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta. Opiniowanie: planów organizacji opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich; statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 21 maja 2024 r. - Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej.pdf


Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

Skład osobowy:
1. Czerska - Thomas Joanna
2. Drozd Kazimierz
3. Gałęska Maria
4. Ginther Radosław
5. Hoppe Tomasz
6. Jeleniewski Marek
7. Krzemkowski Michał
8. Matowska Monika
9. Sieg Paweł
10. Tylicki Zdzisław

Przedmiot działania: sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym. Kreowanie Bydgoszczy jako metropolitalnego - wiodącego ośrodka regionu z wykorzystaniem opracowanej Strategii Miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.
Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
1. Bielawa Wojciech
2. Czerska - Thomas Joanna
3. Krzemkowski Michał
4. Kufel Robert
5. Mackiewicz Anna
6. Mikołajczak Jakub

Przedmiot działania: na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609).

Porządek obrad w dniu 17 maja 2024 r. - Komisja Rewizyjna.pdf


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy:
1. Ginther Radosław
2. Gralik Jędrzej
3. Mackiewicz Anna
4. Siembida Katarzyna
5. Szopiński Jan
6. Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609).Powiadom znajomego