W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komisje Rady

Komisja Budżetu i Polityki Finansowej

Skład osobowy:
Mikołajczak Jakub - Przewodniczący Komisji
Polasik Justyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
Dzakanowski Bogdan
Langowski Robert 
Róg Szymon                                                             
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: opiniowanie spraw związanych z zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności: założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalanych przez Radę, projektów uchwał Rady w zakresie stawek podatkowych podatków gminnych, zasad wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań. Kontrola sfery budżetowej Miasta. Analiza sprawozdań biegłych z kontroli finansowych gminnych jednostek budżetowych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 27 marca 2023 r. - Komisja Budżetu i Polityki Finansowej


Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta

Skład osobowy:
Wiłnicki Szymon - Przewodniczący Komisji
Róg Szymon - Wiceprzewodniczący Komisji
Czerska-Thomas Joanna
Kufel Robert               
Polasik Justyna                                                          
Świątkowski Maciej                                       
Zwolak Mateusz                     

Przedmiot działania: sprawy polityki Miasta Bydgoszczy wobec bydgoskiego rzemiosła i biznesu, w tym stwarzanie przychylnej atmosfery społecznej i korzystnych warunków rozwojowych dla lokalnej przedsiębiorczości  i inicjatyw gospodarczych, współpraca w zakresie promocji bydgoskiego rzemiosła i biznesu na terenie kraju, upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.


Komisja Gospodarki Przestrzennej

Skład osobowy:
Rusielewicz Elżbieta - Przewodnicząca Komisji
Michałek Bernadeta - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bulanda Wojciech
Dzakanowski Bogdan                                                                                    
Kufel Robert                                                              
Langowski Robert                                                    
Mickuś Jerzy                                                                                                 
Wiłnicki Szymon                                
Tomaszewska Katarzyna                                                                  
 
Przedmiot działania: opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru budowlanego, gospodarki gruntami. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 28 marca 2023 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
Zwolak Mateusz - Przewodniczący Komisji 
Tylicki Zdzisław - Wiceprzewodniczący Komisji
Czwojda Janusz                                                                     
Kufel Robert                                              
Mackiewicz Anna                                                  
Róg Szymon
Wenderlich Jarosław                         

Przedmiot działania: sprawy transportu indywidualnego i zbiorowego, dróg ulic i mostów, realizacji polityki transportowej i ochrony środowiska Miasta. A także: gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja i zarządzanie mieniem komunalnym, cmentarze komunalne, lokalizacja i funkcjonowanie targowisk, problematyka wodociągów i kanalizacji, energetyka, ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, zagrożenia wynikające z emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o poprawę czystości powietrza w mieście, zagrożenia związane z hałasem i ich zapobieganie, wszelkich zagrożeń ekologicznych w mieście oraz działań dla przeciwdziałania ich powstawaniu, edukacja ekologiczna. Inne sprawy i zagadnienia z zakresu właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 28 marca 2023 r. - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy:
Kufel Robert - Przewodniczący Komisji
Mickuś Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
Wojciech Bartoszek
Bulanda Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Rusielewicz Elżbieta
Tylicki Zdzisław
Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na podstawie art. 18b „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym  celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.” - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).


Komisja Kultury i Nauki

Skład osobowy:
Tomaszewska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
Szabelska Grażyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bartoszek Wojciech
Bokiej Paweł
Drozd Kazimierz                                                                                                
Jankowska Paulina      
Lewandowski Marcin                                                
Matowska Monika
Michałek Bernadeta                                                 
Mikołajczak Jakub                                                     
Nitkiewicz Ireneusz                                       
Róg Szymon                                                               
Rusielewicz Elżbieta                                                  
Świątkowski Maciej
Zwierzchowska Katarzyna     

Przedmiot działania: sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej, współpraca ze środowiskiem kultury, nauki i środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki. A także czuwanie nad realizacją polityki kulturalnej Bydgoszczy, patronowanie i inspirowanie działalności wydawniczej instytucji literackich i naukowych, patronowanie sztuce amatorskiej.  Opiniowanie spraw z zakresu nazewnictwa miejskiego. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 27 marca 2023 r. - Komisja Kultury i Nauki


Komisja Edukacji

Skład osobowy:
Kazimierz Drozd - Przewodniczący Komisji
Bokiej Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
Bartoszek Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Czwojda Janusz
Frelichowski Krystian
Gaul Jan
Jankowska Paulina
Lewandowski Marcin
Mackiewicz Anna
Michałek Bernadeta
Nitkiewicz Ireneusz
Polasik Justyna
Szabelska Grażyna                          
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: sprawy polityki oświatowej, problematyka związana  z prowadzeniem przez miasto Bydgoszcz placówek oświatowych w ramach zadań własnych  i zleconych. Zakres prac Komisji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działem  „Oświata i wychowanie" budżetu miasta. Celem pracy Komisji jest nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 28 marca 2023 r. - Komisja Edukacji


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Skład osobowy:
Nitkiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji
Frelichowski Krystian - Wiceprzewodniczący Komisji
Bokiej Paweł                                                                                                
Drozd Kazimierz
Gaul Jan                                                                    
Jankowska Paulina
Mickuś Jerzy                                          
Świątkowski Maciej                                                
Tylicki Zdzisław                                             
Wiłnicki Szymon
Zagłoba-Zygler Lech                                                          
Zwolak Mateusz       

Przedmiot działania: sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Opiniowanie spraw dotyczących zagadnień kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Skład osobowy:
Langowski Robert - Przewodniczący Komisji
Gaul Jan - Wiceprzewodniczący Komisji
Czwojda Janusz
Lewandowski Marcin
Matowska Monika
Mickuś Jerzy
Nitkiewicz Ireneusz
Rusielewicz Elżbieta

Przedmiot działania: okresowe oceny stanu porządku, bezpieczeństwa publicznego, analizy stanu przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz inicjowanie działań prewencyjnych przy współudziale organów wymiaru sprawiedliwości i policji, sprawy obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń ludności z jednoczesną oceną funkcjonowania miejskich służb ratowniczych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 28 marca 2023 r. - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Komisja Samorządności i Statutowo-Organizacyjna

Skład osobowy:
Czwojda Janusz - Przewodniczący Komisji
Dzakanowski Bogdan - Wiceprzewodniczący Komisji 
Bulanda Wojciech
Gaul Jan
Matowska Monika
Mikołajczak Jakub

Przedmiot działania: proponowanie i opiniowanie zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miasta, rozpatrywanie spraw związanych z ochroną mandatu radnego i spraw wiążących się z jego obowiązkami mandatowymi, wspieranie samorządności obywatelskiej i inicjowanie rozwoju samorządności terytorialnej poprzez tworzenie osiedli i innych jednostek pomocniczych miasta, nadzór nad prawidłowym tworzeniem i przebiegiem wyborów do samorządów osiedlowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał RM o powołaniu jednostek pomocniczych Miasta oraz przeprowadzenie wyborów do ich organów samorządowych, a także innych uchwał dotyczących jednostek pomocniczych i usprawnienia ich funkcjonowania. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej

Skład osobowy:
Świątkowski Maciej - Przewodniczący Komisji
Jankowska Paulina - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bokiej Paweł
Michałek Bernadeta
Szabelska Grażyna
Tylicki Zdzisław
Wiłnicki Szymon
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: inicjowanie rozwoju sieci placówek opiekuńczych, współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną, sprawy związane z  opieką zdrowotną, wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską,  z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta. Opiniowanie planów organizacji opieki zdrowotnej Miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich; statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 27 marca 2023 r. - Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej


Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

Skład osobowy:
Zwierzchowska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
Lewandowski Marcin - Wiceprzewodnicząca Komisji
Czerska-Thomas Joanna
Polasik Justyna                                                          
Tomaszewska Katarzyna

Przedmiot działania: sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym. Kreowanie Bydgoszczy jako metropolitalnego - wiodącego ośrodka regionu z wykorzystaniem opracowanej Strategii Miasta Bydgoszczy.

Porządek posiedzenia w dniu 27 marca 2023 r. - Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą


Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Wenderlich Jarosław - Przewodniczący Komisji
Bartoszek Wojciech - Wiceprzewodniczący Komisji
Bulanda Wojciech - Wiceprzewodniczący Komisji
Drozd Kazimierz
Langowski Robert
Mikołajczak Jakub
Tomaszewska Katarzyna
Zwierzchowska Katarzyna

Przedmiot działania: na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

Porządek posiedzenia w dniu 3 kwietnia 2023 r. - Komisja Rewizyjna


Komisja Doraźna

Skład osobowy:

Bulanda Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Lewandowski Marcin
Matowska Monika
Mickuś Jerzy
Polasik Justyna
Szabelska Grażyna
Tylicki Zdzisław

Przedmiot działania: komisja doraźna zajmie się problemem wstrzymania realizacji transportu publicznego przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy, które nastąpiło w czerwcu 2022 r. W szczególności Komisja przeanalizuje dane dotyczące funkcjonowania Spółki, jej kondycji finansowej, sposobu zarządzania i kontroli, zasad zatrudnienia pracowników a także prowadzonego nadzoru właścicielskiego nad Spółką ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy. Komisja uprawniona jest do przeanalizowania dokumentacji Spółki, działań Zarządu Spółki, jej Rady Nadzorczej oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzonego nadzoru właścicielskiego. W celu realizacji swego zadania Komisja jest w szczególności uprawniona do przeprowadzania rozmów wyjaśniających z pracownikami Spółki oraz aktualnymi lub byłymi członkami ww. podmiotów. Ponadto, Komisja będzie monitorowała bieżącą działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zapewnienia komunikacji zastępczej dla Mieszkańców Miasta - i jej jakości.

Powiadom znajomego