W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komisje Rady Miasta

Komisja Budżetu i Polityki Finansowej

Skład osobowy:
Mikołajczak Jakub - Przewodniczący Komisji
Polasik Justyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
Dzakanowski Bogdan
Langowski Robert 
Róg Szymon                                                             
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: opiniowanie spraw związanych z zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności: założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalanych przez Radę, projektów uchwał Rady w zakresie stawek podatkowych podatków gminnych, zasad wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań. Kontrola sfery budżetowej Miasta. Analiza sprawozdań biegłych z kontroli finansowych gminnych jednostek budżetowych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 24 kwietnia 2024 r. - Komisja Budżetu i Polityki Finansowej


Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta

Skład osobowy:
Wiłnicki Szymon - Przewodniczący Komisji
Róg Szymon - Wiceprzewodniczący Komisji
Czerska-Thomas Joanna
Kufel Robert               
Polasik Justyna                                                          
Świątkowski Maciej                                       
Zwolak Mateusz                     

Przedmiot działania: sprawy polityki Miasta Bydgoszczy wobec bydgoskiego rzemiosła i biznesu, w tym stwarzanie przychylnej atmosfery społecznej i korzystnych warunków rozwojowych dla lokalnej przedsiębiorczości  i inicjatyw gospodarczych, współpraca w zakresie promocji bydgoskiego rzemiosła i biznesu na terenie kraju, upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta


Komisja Gospodarki Przestrzennej

Skład osobowy:
Rusielewicz Elżbieta - Przewodnicząca Komisji
Michałek Bernadeta - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bulanda Wojciech
Dzakanowski Bogdan                                                                                    
Kufel Robert                                                              
Langowski Robert                                                    
Mickuś Jerzy                                                                                                 
Wiłnicki Szymon                                
Tomaszewska Katarzyna                                                                  
 
Przedmiot działania: opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru budowlanego, gospodarki gruntami. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
Zwolak Mateusz - Przewodniczący Komisji 
Tylicki Zdzisław - Wiceprzewodniczący Komisji
Czwojda Janusz                                                                     
Kufel Robert                                              
Mackiewicz Anna                                                  
Róg Szymon
Wenderlich Jarosław                         

Przedmiot działania: sprawy transportu indywidualnego i zbiorowego, dróg ulic i mostów, realizacji polityki transportowej i ochrony środowiska Miasta. A także: gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja i zarządzanie mieniem komunalnym, cmentarze komunalne, lokalizacja i funkcjonowanie targowisk, problematyka wodociągów i kanalizacji, energetyka, ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, zagrożenia wynikające z emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o poprawę czystości powietrza w mieście, zagrożenia związane z hałasem i ich zapobieganie, wszelkich zagrożeń ekologicznych w mieście oraz działań dla przeciwdziałania ich powstawaniu, edukacja ekologiczna. Inne sprawy i zagadnienia z zakresu właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy:
Kufel Robert - Przewodniczący Komisji
Mickuś Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
Wojciech Bartoszek
Bulanda Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Rusielewicz Elżbieta
Tylicki Zdzisław
Zwolak Mateusz

Przedmiot działania: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na podstawie art. 18b „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym  celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.” - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).


Komisja Kultury i Nauki

Skład osobowy:
Tomaszewska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
Szabelska Grażyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bartoszek Wojciech
Bokiej Paweł
Drozd Kazimierz                                                                                                
Jankowska Paulina      
Lewandowski Marcin                                                
Matowska Monika
Michałek Bernadeta                                                 
Mikołajczak Jakub                                                     
Nitkiewicz Ireneusz                                       
Róg Szymon                                                               
Rusielewicz Elżbieta                                                  
Świątkowski Maciej
Wenderlich Jarosław
Zwierzchowska Katarzyna

Przedmiot działania: sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej, współpraca ze środowiskiem kultury, nauki i środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki. A także czuwanie nad realizacją polityki kulturalnej Bydgoszczy, patronowanie i inspirowanie działalności wydawniczej instytucji literackich i naukowych, patronowanie sztuce amatorskiej.  Opiniowanie spraw z zakresu nazewnictwa miejskiego. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.


Komisja Edukacji

Skład osobowy:
Kazimierz Drozd - Przewodniczący Komisji
Bokiej Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
Bartoszek Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Czwojda Janusz
Frelichowski Krystian
Gaul Jan
Jankowska Paulina
Lewandowski Marcin
Mackiewicz Anna
Michałek Bernadeta
Nitkiewicz Ireneusz
Polasik Justyna
Szabelska Grażyna                          
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: sprawy polityki oświatowej, problematyka związana  z prowadzeniem przez miasto Bydgoszcz placówek oświatowych w ramach zadań własnych  i zleconych. Zakres prac Komisji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działem  „Oświata i wychowanie" budżetu miasta. Celem pracy Komisji jest nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Komisja Edukacji


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Skład osobowy:
Nitkiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji
Frelichowski Krystian - Wiceprzewodniczący Komisji
Bokiej Paweł                                                                                                
Drozd Kazimierz
Gaul Jan                                                                    
Jankowska Paulina
Mickuś Jerzy                                          
Świątkowski Maciej                                                
Tylicki Zdzisław                                             
Wiłnicki Szymon
Zagłoba-Zygler Lech                                                          
Zwolak Mateusz       

Przedmiot działania: sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Opiniowanie spraw dotyczących zagadnień kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 18 kwietnia 2024 r. - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyk


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Skład osobowy:
Langowski Robert - Przewodniczący Komisji
Gaul Jan - Wiceprzewodniczący Komisji
Czwojda Janusz
Lewandowski Marcin
Matowska Monika
Mickuś Jerzy
Nitkiewicz Ireneusz
Rusielewicz Elżbieta
Wenderlich Jarosław

Przedmiot działania: okresowe oceny stanu porządku, bezpieczeństwa publicznego, analizy stanu przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz inicjowanie działań prewencyjnych przy współudziale organów wymiaru sprawiedliwości i policji, sprawy obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń ludności z jednoczesną oceną funkcjonowania miejskich służb ratowniczych. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Komisja Samorządności i Statutowo-Organizacyjna

Skład osobowy:
Czwojda Janusz - Przewodniczący Komisji
Dzakanowski Bogdan - Wiceprzewodniczący Komisji 
Bulanda Wojciech
Gaul Jan
Matowska Monika
Mikołajczak Jakub

Przedmiot działania: proponowanie i opiniowanie zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miasta, rozpatrywanie spraw związanych z ochroną mandatu radnego i spraw wiążących się z jego obowiązkami mandatowymi, wspieranie samorządności obywatelskiej i inicjowanie rozwoju samorządności terytorialnej poprzez tworzenie osiedli i innych jednostek pomocniczych miasta, nadzór nad prawidłowym tworzeniem i przebiegiem wyborów do samorządów osiedlowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał RM o powołaniu jednostek pomocniczych Miasta oraz przeprowadzenie wyborów do ich organów samorządowych, a także innych uchwał dotyczących jednostek pomocniczych i usprawnienia ich funkcjonowania. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 27 marca 2024 r. - Komisja Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej

Skład osobowy:
Świątkowski Maciej - Przewodniczący Komisji
Jankowska Paulina - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bokiej Paweł
Michałek Bernadeta
Szabelska Grażyna
Tylicki Zdzisław
Wiłnicki Szymon
Zagłoba-Zygler Lech

Przedmiot działania: inicjowanie rozwoju sieci placówek opiekuńczych, współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną, sprawy związane z  opieką zdrowotną, wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską,  z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta. Opiniowanie planów organizacji opieki zdrowotnej Miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich; statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów. Inne sprawy i zagadnienia z obszaru właściwości komisji.

Porządek obrad w dniu 22 kwietnia 2024 r. - Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej


Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

Skład osobowy:
Zwierzchowska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
Lewandowski Marcin - Wiceprzewodnicząca Komisji
Czerska-Thomas Joanna
Polasik Justyna                                                          
Tomaszewska Katarzyna

Przedmiot działania: sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym. Kreowanie Bydgoszczy jako metropolitalnego - wiodącego ośrodka regionu z wykorzystaniem opracowanej Strategii Miasta Bydgoszczy.

Porządek obrad w dniu 22 kwietnia 2024 r. - Komisja Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą


Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Wenderlich Jarosław - Przewodniczący Komisji
Bartoszek Wojciech - Wiceprzewodniczący Komisji
Bulanda Wojciech - Wiceprzewodniczący Komisji
Drozd Kazimierz
Langowski Robert
Mikołajczak Jakub
Tomaszewska Katarzyna
Zwierzchowska Katarzyna

Przedmiot działania: na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).


Komisja Doraźna

Skład osobowy:

Bulanda Wojciech
Czerska-Thomas Joanna
Lewandowski Marcin
Matowska Monika
Mickuś Jerzy
Polasik Justyna
Szabelska Grażyna
Tylicki Zdzisław

Przedmiot działania: komisja doraźna zajmie się problemem wstrzymania realizacji transportu publicznego przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy, które nastąpiło w czerwcu 2022 r. W szczególności Komisja przeanalizuje dane dotyczące funkcjonowania Spółki, jej kondycji finansowej, sposobu zarządzania i kontroli, zasad zatrudnienia pracowników a także prowadzonego nadzoru właścicielskiego nad Spółką ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy. Komisja uprawniona jest do przeanalizowania dokumentacji Spółki, działań Zarządu Spółki, jej Rady Nadzorczej oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzonego nadzoru właścicielskiego. W celu realizacji swego zadania Komisja jest w szczególności uprawniona do przeprowadzania rozmów wyjaśniających z pracownikami Spółki oraz aktualnymi lub byłymi członkami ww. podmiotów. Ponadto, Komisja będzie monitorowała bieżącą działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zapewnienia komunikacji zastępczej dla Mieszkańców Miasta - i jej jakości.

Powiadom znajomego