Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Dyrektor Wydziału
Marta Estkowska

ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 5858 264, 52 5858 841
fax: 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

Referat Ewidencji Ludności - Biuro Meldunkowe: tel. 52 585 8126, 52 585 8950, 52 585 8953

Uwaga!


Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuje, że z dniem 09 sierpnia 2019 r. przeniesione zostanie Biuro Meldunkowe Nr 6 wraz z Punktem Obsługi Dowodów Osobistych z ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18 doPunktu Obsługi Mieszkańców przy ulicy Jezuickiej 14 A i Przyrzecze 7-13 w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że najbliższy Punkt Obsługi Mieszkańców mieści się w Centrum Handlowym Zielone Arkady przy ulicy Wojska Polskiego 1 i jest czynny od poniedziałku do soboty włącznie w godz. od 11:00 do 19:00.W związku z aktualizacją Rejestru Mieszkańców poprzez System Rejestrów Państwowych Obsługa w Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A  będzie odbywać się:

- poniedziałek, środa, czwartek  w  godz. od 8:00 do 15:30

-wtorek w godz. od 8:00  do 17:30

-piątek w godz. od 8:00 do 13:30

Nadal funkcjonują Biura Meldunkowe:

- przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6

Obsługa w dniach i godzinach:

-poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00

-wtorek w godz. od 8:00 do 18:00

-piątek w godz. od 8:00 do 14:00

- oraz w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” przy ulicy Wojska Polskiego 1 od poniedziałku do soboty w godz. od 11:00 do 19:00

Z uwagi na zmiany techniczne o organizacyjne w Referacie Ewidencji Ludności dokonywanie czynności meldunkowych cudzoziemców odbywa się w nowopowstałym Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A w Bydgoszczy.

Referat Dowodów Osobistych:
- p
rzyjmowanie wniosków: tel. 52 5858 651, 52 5858 225
- w
ydawanie dowodów osobistych: tel. 52 5858 650
Referat Wojskowy: tel. 52 5858 276, 52 5858 239
Referat Zezwoleń Alkoholowych: tel. 52 5858 256, 52 5858 462
Referat Spraw Społecznych: tel. 52 5858357, 52 5858 948
Referat Działalności Gospodarczej: tel. 52 5858 131, 52 5858 156
1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;                                  

2) prowadzenie Rejestru Wyborców;

3) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych,  parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów;

4) sporządzanie raportów sytuacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i innych jednostek publicznych;

5) koordynowanie programu „Bydgoska Karta Rodzinna”;

6) przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny;

7) potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej Platformy – ePUAP;

8) nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;

9) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony państwa;

10) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;

11) udostępnianie danych osobowych ze zbioru kopert osobowych;

12) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych;

13) prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych;

14) orzekanie w sprawach dotyczących imprez masowych oraz imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających wykorzystania drogi w sposób szczególny;                                                                                                       

15) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, z wyłączeniem zgromadzeń zgłoszonych w trybie art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także ewentualne orzekanie o zakazie ich zorganizowania;

16) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, posiadających swoje siedziby na terenie Miasta, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych;

17) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa repatriantom i pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla repatriantów;

18) wykonywanie obsługi techniczno - organizacyjnej stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

19) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi figurującymi w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta do dn. 23.12.2013 r.;

20) przyjmowanie wniosków dotyczących  założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź likwidacji działalności  gospodarczej oraz ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie ich podpisem elektronicznym i przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uwaga !

Ważny komunikat dla fundacji  i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną !

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018.723 z późn. zm.)

Celemustawyjest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw.

Ustawa nakłada na szereg podmiotów – tzw. „Instytucji Obowiązanych” obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane                              z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

W myśl art. 2 ww. ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

1)   fundacje(ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z 2017  r. poz.1909 oraz z 2018 r. poz.723);

 

2)   stowarzyszenia posiadające osobowość prawną(utworzone na podstawie ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz 2018 r. poz.723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane  2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy.

 

 

Jeżeli fundacje lub stowarzyszenia spełniają kryterium wymienione powyżej,  ich zadaniem jest wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych  w ustawie art. 6 ustawy.

 

W skład kadry kierowniczej wyższego szczebla wchodzą: członek zarządu, dyrektor  lub pracownik instytucji obowiązanej posiadający wiedzę w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmujący decyzje wpływające na to ryzykoart. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z ww. ustawą instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinny identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw   lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.  Działania te winny być proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej   art. 27 ust. 1 ustawy.

Ocena ryzyka sporządzana jest przez instytucję obowiązaną w formie papierowej lub elektronicznej i nie rzadziej jednak niż co 2 lata musi być aktualizowana                                (w szczególności  w związku  ze zmianami czynników ryzyka)art. 27 ust. 3 ustawy.

Pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – art. 193 ustawy (tzn. do dnia 13 stycznia 2019 r.)

Wskazane wyżej podmioty mają też stosować środki bezpieczeństwa finansowego (o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy) w przypadku:

1)    nawiązywania stosunków gospodarczych;

2)    przeprowadzania transakcji okazjonalnej:

·      o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja  est przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się   ze sobą powiązane, lub

·      która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość    1 000 euro.

 (transfer środków pieniężnych oznacza dowolną transakcję przynajmniej częściowo realizowaną drogą elektroniczną w imieniu płatnika za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych w celu udostępnienia środków pieniężnych odbiorcy za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, bez względu na to, czy płatnik i odbiorca jest tą samą osobą, i niezależnie od tego, czy dostawca usług płatniczych płatnika jest tożsamy   z dostawcą usług płatniczych odbiorcy, w tym:

ü a) polecenie przelewu zgodnie  z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 260/2012;

ü b) polecenie zapłaty zgodnie z definicją w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 260/2012;

ü  c) krajowa lub transgraniczna usługa przekazu pieniężnego zgodnie z definicją w art. 4 pkt 13 dyrektywy 2007/64/WE;

ü  d) transfer wykonywany przy wykorzystaniu karty płatniczej, instrumentu pieniądza elektronicznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego lub informatycznego  o podobnych właściwościach)

3)    podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

4)    wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta – art. 35 ust. 1 pkt 1, 2 5 i 6 ustawy.

W razie braku możliwości zastosowania któregoś ze środków bezpieczeństwa finansowego, instytucja obowiązana do stosowania ww. ustawy:

1)    nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

2)    nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

3)    nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

4)    rozwiązuje stosunki gospodarcze – art. 41 ust. 1 ustawy.

Fundacje oraz stowarzyszenia (jeżeli spełniają kryterium określone dla instytucji obowiązanej) mają również obowiązek m.in.:

1)    stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach  yższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  – art. 43 ustawy (przypadki wyższego ryzyka opisane zostały w art. 43 ust. 2 ustawy);

2)    prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego:

  • podjąć działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono                        te transakcje,
  • intensyfikować stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego, w odniesieniu do stosunków gospodarczych, w ramach których te transakcje zostały przeprowadzone art. 43 ust. 3 i 4 ustawy;

3)    wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”                           50 ust. 1 ustawy (co powinna określać taka procedura opisane zostało w art. 50 ust. 2 ustawy). Procedura ta przed jej wprowadzeniem do stosowania, podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla;

4)    zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków – art. 52 ust. 1 ustawy; Program szkoleniowy powinien uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej;

5)    opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 53 ust. 1 ustawy;

6)    przekazać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informację o:

  • przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro,
  • wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (z wyjątkami o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 lit. a-f ustawy) art. 72 ust. 1 ustawy;

   7)    zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania  pieniędzy lub    finansowania terroryzmu, niezwłocznie, nie później  jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia podejrzenia art. 74 ustawy;

8)    zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,                   że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek  z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu – art. 86 ustawy;

9)    niezwłocznie zawiadomić właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym – art. 89 ustawy;

W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72, art. 74, art. 76,  art. 86, art.89 ust.8 i art.90, instytucja obowiązana przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję obowiązaną – art. 77 ust. 1 ustawy.                                              

Instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym.

Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany  w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

  Uwaga !

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż stowarzyszenia zwykłe, z siedzibą w Bydgoszczy, które powstały przed dniem 20 maja    2016 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i w terminie 24 miesięcy od tej daty nie zostały wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zostały dnia 20 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Jednocześnie informujemy, iż Karta usługi oraz wzory wniosków o wpis stowarzyszenia do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, znajdują się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja Mieszkańców Bydgoszczy
(znajduje się siedzibie Wydziału ul. Przyrzecze 13)Struktura organizacyjna
Regulamin Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 439kB)
Schemat Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 35kB)
Zmiana Regulaminu Wydziału z dnia 6 października 2016r. (pdf 277kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Redaktor BIP
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2016-10-06
Data publikacji: 2016-10-06
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-09-17

Liczba zmian: 86
Liczba odsłon: 178707

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta