Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wyborcy niepełnosprawni

UPRAWNIENIA  DLA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy  informuje,  iż zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 05 styczna 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu:

·        głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

·        głosowanie przy udziale  pełnomocnika,

·        głosowanie na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania (również
w wybranym obwodzie)

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat mogą składaćw terminie do 4 maja 2015 r. wnioski  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosownia. Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Wyborcy składają wniosek posługując się urzędowym wzorem wniosku. Do wniosku dołącza się: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania sporządzoną przez osobę mającą być pełnomocnikiem zgodnie z urzędowym wzorem, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również   w ponownym głosowaniu, chyba, że pełnomocnictwo wygasło lub zostało cofnięte. Wyborca, który nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania przed dniem pierwszego głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – w terminie do dnia  15 maja 2015 r.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Wyborca ma też  prawo cofnięcia pełnomocnictwa.

Wyborca  niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania  sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (tj. do 5 maja 2015 r. ) może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Przyrzecze 13 (Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności, pok. 102, 104 , kontakt telefoniczny 52 58 58 125, 52 58 58 931, 52 58 58 304).  Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wydział Spraw Obywatelskich
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2014-10-23
Data publikacji: 2014-10-23
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-04-30

Liczba zmian: 7
Liczba odsłon: 3903

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta