Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Informacja o stanie mienia komunalnegona dzień 31. 10. 2006 roku

Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przedstawiono w niej mienie jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy według stanu na dzień 31 października 2005 roku i stanu na dzień 31 października 2006 roku.

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:
- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
* obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
– urządzenia techniczne,
– środki transportowe,
– narzędzia i przyrządy,
– muzealia,
– zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
* środki trwałe w budowie ( inwestycje).

II. Prawa majątkowe, w tym:
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:
akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych.


Wartość umorzenia wyliczono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 533/03 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Całość opracowania mienia komunalnego podzielono na pięć części według miejsca użytkowania i jednostek zarządzających tym mieniem.

Część I
1. Zestawienie nieruchomości gruntowych na terenie miasta
2. Struktura użytków gruntów
3. Szczegółowa struktura gruntów


Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów w ramach określonych aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz 454).
* nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), na wniosek Miasta;
* nabycie w wyniku własnej działalności gospodarczej, przez inne czynności prawne oraz w inny sposób, określony odrębnymi przepisami (np. zakup, zamiana).
Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Mienia i Geodezji w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).


Część II
1. Majątek gminy i powiatu ogółem
2. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
3. Zbiorcze zestawienie mienia jednostek budżetowych
4. Struktura mienia oraz jego zmiany w jednostkach budżetowych
5. Zbiorcze zestawienie mienia zakładów budżetowych
6. Struktura mienia oraz jego zmiany w zakładach budżetowych
7. Majątek Miasta w zarządzie ADM sp. z o.o.


Dane dotyczące mienia jednostek organizacyjnych wynikają z ewidencji księgowej tych jednostek.


Część III
Wartość majątku samodzielnych zakładów opieki zdrowotnejCzęść IV
Wartość majątku instytucji kulturyCzęść V
Informacje dotyczące udziałów i akcji sporządzono na podstawie aktów notarialnych i uchwał zgromadzeń wspólników wpisanych do Krajowego Rejestru Spółek.Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Konstanty Dombrowicz, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2005-10-31
Data publikacji: 2015-11-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 5381

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta