Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Informacja o stanie mienia komunalnegona dzień 31. 10. 2003 roku

Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przedstawiono w niej mienie jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszcz według stanu na dzień 31 października 2002 roku i stanu na dzień 31 października 2003 roku.

I. Rzeczowe aktywa trwałe do których należą:
  -  grunty
  -  budynki i lokale
  -  obiekty inżynierii wodnej i lądowej
  -  urządzenia techniczne i maszyny
  -  środki transportu
  -  narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  -  inwestycje (środki trwałe w budowie)

II. Wartości niematarialne i prawne, w tym:
  -  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III.Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:
  -  akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Informacja o stanie mienia Miasta przedstawiona została w pięciu częściach odpowiadających typom jednostek zarządzających oraz miejscem jego użytkowania.

Część I
1. Zestawienie nieruchomości gruntowych na terenie miasta
2. Struktura użytków gruntów gminnych
3. Sposób zagospodarowania mienia
4. Szczegółowa struktura gruntów


Miasto Bydgoszcz nabywało grunty na własność w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) tj. poprzez:
    -  nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - na wniosek Miasta;

   -  nabycie w wyniku własnej działalności gospodarczej, przez inne czynności prawne oraz w inny sposób, określony odrębnymi przepisami (np. zakup, zamiana).

Zestawienie nieruchomości wykonano wg ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454).

Dane dotyczące gruntów wynikają z ewidencji prowadzonej w formie rejestrów w Wydziale Mienia i Geodezji.

Część II
1. Majątek Gminy i Powiatu Ogółem
2. Zbiorcze zestawienie mienia jednostek budżetowych
3. Struktura mienia oraz jego zmiany w jednostkach budżetowych
4. Zbiorcze zestawienie mienia zakładów budżetowych
5. Struktura mienia oraz jego zmiany w zakładach budżetowych


Dane dotyczące mienia jednostek organizacyjnych wynikają z ewidencji księgowej tych jednostek.

Część III
Wartość majątku Miasta w administrowaniu ADM sp. z o. o.


Część IV
1. Wartość majątku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

   -  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego
   -  placówek lecznictwa ambulatoryjnego


Część V
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego


Informacje dotyczące udziałów i akcji sporządzono na podstawie aktów notarialnych i uchwał zgromadzeń wspólników, wpisanych do Krajowego Rejestru Spółek.Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Konstanty Dombrowicz, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2003-10-31
Data publikacji: 2015-11-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 3977

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta