Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2002 roku

Informację o stanie mienia gminnego sporządzono zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Przedstawiono w niej jednostki organizacyjne gminy Bydgoszcz według stanu księgowego na dzień 31 października 2001 roku i stanu na dzień 31 października 2002 roku.

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego do których należą:
     - nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
     - budynki i lokale w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
     - obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
     - urządzenia techniczne,
     - pozostałe środki trwałe,
     - środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. Nabycie praw majątkowych, w tym:
     - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym:
     - akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych.


Wartość umorzenia wyliczono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Całość opracowania mienia gminnego podzielono na pięć części według miejsca użytkowania i jednostek zarządzającym tym mieniem.


Część I

1. Zestawienie nieruchomości gruntowych na terenie miasta
2. Struktura użytków gruntów gminnych
3. Sposób zagospodarowania mienia


Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów w ramach określonych przepisem art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) tj. poprzez:

     - nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1999 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - z mocy samego prawa oraz na wniosek Miasta.

     - przekazanie przez administrację rządową na mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określania zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu ich przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309).

     - przekazanie przez administrację rządową na mocy przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działań niektórych miast oraz o miejskich strefach publicznych (Dz. U. Nr 141, poz. 692 z późn. zm.).

     - nabycie w wyniku własnej działalności gospodarczej, przez inne czynności prawne oraz w inny sposób, określony odrębnymi przepisami (np. zakup, wywłaszczenie, zamiana).

Zestawienie nieruchomości wykonano wg ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) i właściwymi przepisami wykonawczymi.

Dane dotyczące gruntów wynikają z ewidencji rejestrów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru.


Część II

1. Majątek Gminy i Powiatu Ogółem
2. Zbiorcze zestawienie jednostek budżetowych
3. Struktura oraz zmiany w jednostkach budżetowych
4. Zbiorcze zestawienie zakładów budżetowych
5. Struktura oraz zmiany w zakładach budżetowych


Dane dotyczące mienia jednostek organizacyjnych wynikają z ewidencji księgowej tych jednostek.


Część III

1. Wartość majątku gminy w administrowaniu ADM sp. z o.o.
2. Zestawienie majątku Kombinatu Budowlanego "WSCHÓD'' w likwidacjiCzęść IV

1. Wartość majątku samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
     - Szpitala Miejskiego
     - Lecznictwa ambulatoryjnegoCzęść V

1. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego


Informacje dotyczące udziałów i akcji sporządzono na podstawie aktów notarialnych i uchwał Zgromadzeń Wspólników, wpisanych do rejestru handlowego postanowieniami Sądu Rejonowego.Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Konstanty Dombrowicz, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2002-10-31
Data publikacji: 2015-11-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 4
Liczba odsłon: 3831

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta