Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wykonanie Budżetu za 2012 rok.

1/ wykonanie budżetu za I kwartał 2012 roku


2/ wykonanie budżetu za II kwartał 2012 roku


3/ Zarządzenie Nr 630/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

4/ wykonanie budżetu za III kwartał 2012 roku

Zarządzenie Nr 218/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta

Załącznik Nr 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok

Część tabelaryczna

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2012 rok

Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2012 rok

Planowane dochody za 2012 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe 


Wykonane dochody za 2012 rok wg działów z podziałem bieżące majątkowe

Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2012 rok

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej


Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2012 rok


Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2012 rok


Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2012 rok


Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2012 rok


Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2012 rok


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2012 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok

Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2012 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2012 rok

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2012 rok

Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku w jednostkach budżetowych


Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok 

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2012 rok

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2012 rok 

Wykaz jednostek oświatowych, przy których w 2012 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów 

Część opisowa 

Dochody

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym

Wydatki


Zobowiązania

Przychody i rozchody


Samorządowe zakłady budżetowe


Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych


Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok


Materiały informacyjne

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne


Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2012 roku 

Podsumowanie


Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Rafał Bruski - Prezydent Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2012-04-25
Data publikacji: 2012-04-26
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 7
Liczba odsłon: 4734

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta