Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

BUDŻET MIASTA – słowniczek pojęć

Budżet jest rocznym planem (w formie uchwały budżetowej) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dochody z mienia (najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze - np. leasingu), dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez organy zaliczane do sektora publicznego, opłaty oraz spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Fundusz celowyjest to fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań.

Gospodarstwo pomocnicze wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest to gmina, powiat (Miasto na prawach powiatu), województwo.

Jednostka Budżetowa jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Miasto na prawach powiatu jest to miasto liczące więcej niż 100.000 mieszkańców oraz miasto, które przestało być siedzibą wojewody z dniem 31.12.98 r. w związku z reformą administracyjną kraju. Wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu i na własną odpowiedzialność.

Przychody środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych pożyczek i kredytów, sprzedaży papierów wartościowych oraz ze spłat udzielonych pożyczek.

Rozchody środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe także udzielone pożyczki. Deficyt budżetowy / Nadwyżka budżetowa - różnica między dochodami jednostki samorządu terytorialnego a wydatkami nazywana odpowiednio ujemną - deficytem oraz dodatnią nadwyżką budżetową.

Wydatki środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki związane z obsługą majątku oraz ważniejsze remonty -wydatki, które przeznacza się na obsługę oraz polepszenie standardu majątku Miasta.

Zakład budżetowy jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej.

Powyższy słowniczek opracowano na podstawie:
- ustawa o finansach publicznych;
- ustawa o samorządzie terytorialnym;
- ustawa o samorządzie powiatowym;
- ustawa o samorządzie gminnym.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Elżbieta Jeleńska, Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2007-03-29
Data publikacji: 2015-11-04
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-11-05

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 9629

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta