Dyrektor 
Wojciech Paczkowski 

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 206
tel. (52) 58 58 342 
fax: (52) 58 58 115 
e-mail: brm@um.bydgoszcz.pl
 
Kompetencje i zadania: 
1. obsługa organizacyjno-techniczna Rady i jej komisji;
2. współpraca z RO w przygotowaniu wyborów;
3. przekazywanie uchwał Rady Miasta organom nadzoru;
4. przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym uchwał Rady Miasta podlegających ogłoszeniu oraz przekazywanie uchwał właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta w celu umieszczenia w prasie lub na tablicy ogłoszeń;
5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Bydgoszczy i Medalu Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy;  
6. ewidencja przepisów prawa miejscowego.


Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów:

- Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio przez Radę Miasta Bydgoszczy,
- Rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości,
- Rejestr petycji, postulatów i inicjatyw obywateli,
- Rejestr uchwał Rady Gminy,
- Rejestr umów.
(powyższe rejestry udostępnione są do publicznego wglądu w Biurze Rady Miasta, ul. Jezuicka 1, w godzinach pracy Urzędu)Załączniki:

Schemat organizacyjny BRM
Regulamin BRM