1. Od dnia 27.06.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).

2. Od dnia 13.01.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Prowadzenie postępowań mandatowych i stosowanie pouczeń przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz egzekwowanie grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego”.

3. Od dnia 13.01.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko – pomorskim”.

4. Od dnia 10.02.2022r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy prowadzi kontrolę problemową gospodarki finansowej Miasta Bydgoszczy.

5. Od dnia 07.03.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę planową projektu nr RPKP.08.04.01-04-0002/18 pt. „Bydgoskie Żłobki Plus 2019”.

6. W dniu 09.03.2022r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została przeprowadzona kontrola zadań Miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny.