1. Od dnia 27.06.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).

2. Od dnia 27.08.2019 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrolę realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Od dnia 30.04.2021 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy realizacji zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu.  Kontrolą objęto okres od początku 2019r. do końca I połowy 2021r. (z uwzględnieniem wcześniejszych działań mających związek z realizacją zadań związanych z procesem przekształceniowym). 

4. W dniach od 13.12.2021r. do 15.12.2021r. z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została przeprowadzona kontrola zdalna projektu nr POWR.01.04.00-00-0011/18 pn. „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”.

5. Od dnia 13.01.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Prowadzenie postępowań mandatowych i stosowanie pouczeń przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz egzekwowanie grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego”.

6. Od dnia 13.01.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko – pomorskim”.