1. Od dnia 27.06.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).

2. Od dnia 27.08.2019 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrolę realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Od dnia 26.04.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.04.03-04-0002/17 pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”.

4. Od dnia 30.04.2021 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy realizacji zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu.  Kontrolą objęto okres od początku 2019r. do końca I połowy 2021r. (z uwzględnieniem wcześniejszych działań mających związek z realizacją zadań związanych z procesem przekształceniowym). 

5. Od dnia 23.06.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.04.03-04-0005/17 pn. „Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”. 

6. Od dnia 20.09.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę planową projektu nr RPKP.10.02.03-04-0033/19 pt. „Akcja – kwalifikacja 3”. 

7. Od dnia 22.09.2021 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych”. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje tworzenie strategii rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych, realizację programów w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnego systemu ciepłowniczego oraz nadzór nad procesami rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych. Kontrolą objęto okres od 2016r. do 2021r. (I połowa), z uwzględnieniem dowodów i faktów wykraczających poza ten okres, mających wpływ na kontrolowane obszary. 

8. Od dnia 20.10.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę projektu nr RPKP.04.06.02-04-0017/17 pn. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.