Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miasta Bydgoszczy

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
- cel linku nie jest odpowiednio określony,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-07-24

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Agnieszka Bańkowska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agnieszka Bańkowska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bzs@um.bydgoszcz.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: (52) 58 59 132

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Skargi można składać pocztą na adres:

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

lub drogą elektroniczną na adres:

urzad@um.bydgoszcz.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta Bydgoszczy.Aplikacje mobilne:

Urząd Miasta Bydgoszczy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dbamy o Bydgoszcz w wersji dla systemu Android

Dbamy o Bydgoszcz w wersji dla systemu iOS

Aktywne Miasta w wersji dla systemu Android

Aktywne Miasta w wersji dla systemu iOSDodatkowe informacje:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
urzad@um.bydgoszcz.pl