Podstawa prawna:
art. 7 ust.3, art. 9 ust. 5 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz
tel./fax: 52 58-58-357
e-mail: wso@um.bydgoszcz.pl


KOMUNIKAT


Zgodnie z § 26 ust. 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jest możliwe z zastrzeżeniem, że: 

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100,

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia (zgodnie z § 26 ust. 3) są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust.1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 3 § 26 ww. rozporządzenia oraz o treści opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Stosownie do § 26a do limitu 100 osób uczestniczących w zgromadzeniu, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, lub osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w § 2b ust. 1.”

 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2022

 

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Uwagi
1 2021-12-27
godz. 13:34

Osoba fizyczna 2022-01-08
od godz. 12:30
do godz. 13:30
Plac Wolności przed pomnikiem  
2 2022-01-21
godz. 23:47
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2022-01-28
od godz. 18:00
do godz. 19:00
Start: Stary Rynek i dalej ul. Krętą, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Przy Zamczysku, ul. Plac Kościeleckich, ul. Bernardyńską, Rondo Bernardyńskie (nawrót) ul. Bernardyńską, ul. 3 Maja, ul. Staszica, ul. Kopernika, ul. Al. Ossolińskich, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. Sportową, ul. Ogińskiego, ul. Sułkowskiego,  ul. Kamienną, ul. Artyleryjską, ul. Zaświat, ul. Zygmunta Augusta, ul. Langiewicza, ul. Unii Lubelskiej, ul. Dworcową, ul. Królowej Jadwigi, ul. Focha, ul. Tamka, ul. Mennica, ul. Przyrzecze, ul. Farną, zakończenie na Starym Rynku  
3 2022-02-01
godz. 14:38
Osoba fizyczna 2022-03-01
od godz. 19:00
do godz. 20:30
Rozpoczęcie przed Kościołem oo. Jezuitów przy Placu Kościeleckich i dalej przejście następującą trasą: ul. Plac Kościeleckich, ul. Magdzińskiego, ul. Podwale, ul. Grodzką, ul. Mostową, ul. Focha, ul. Gdańską, ul. Krasińskiego, ul. Markwarta do zakończenia przy Pomniku Leszka Białego  
4 2022-02-03 godz. 23:29 Osoba fizyczna

2022-02-09

od godz. 9:00 do godz. 22:00

Przejazd 150 traktorów rolniczych i samochodów osobowych od granicy miasta  drogą krajową nr 25, a następnie ulicami miasta Bydgoszczy pod Urząd Wojewódzki przy ul. Jagiellońskiej

Zgromadzenie zakazane Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 271 z dnia 4 lutego 2022 r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy uchylona Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dnia 5 lutego 2022 r., sygn. akt: I Ns 49/22Załączniki:

Decyzja zakazująca zgromadzenia w dniu 9 lutego 2022 r. nr 271 z dnia 4 lutego 2022 r.
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dot. zgromadzenia w dniu 9 lutego 2022 r.
Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu - w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2021
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2020
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2019
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2018