Podstawa prawna:
art. 7 ust.3, art. 9 ust. 5 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz
tel./fax: 52 58-58-357
e-mail: wso@um.bydgoszcz.pl


KOMUNIKAT


Zgodnie z § 26 ust. 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jest możliwe z zastrzeżeniem, że: 

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100,

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia (zgodnie z § 26 ust. 3) są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust.1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 3 § 26 ww. rozporządzenia oraz o treści opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Stosownie do § 26a do limitu 100 osób uczestniczących w zgromadzeniu, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”

 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń od dnia 15.12.2021 r.

 

Lp. Data zgłoszenia zgromadzenia Organizator zgromadzenia Termin zgromadzenia Miejsce zgromadzenia Cel zgromadzenia
23. 2021-12-21 godz. 13:52 Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 2021-12-31 od godz. 18:00 do godz. 19:00 Zgromadzenie rozpocznie się na Starym Rynku skąd uczestnicy przejadą ulicami: Krętą, Podwale, Grodzką, Przy Zamczysku, Plac Kościeleckich, Pod Blankami, Trybunalską, Nowy Rynek, Wierzbickiego, Wełniany Rynek, Poznańską, Kruszwicką, Focha, Królowej Jadwigi, Garbary, Śląską, Siemiradzkiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Fredry, Warszawską, Śniadeckich, Sienkiewicza, Mazowiecką, Pomorską, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sielanka, Miłosza, Reymonta, Staszica, 3 Maja, Jagiellońską, Focha do skrzyżowania z Królowej Jadwigi, Focha, Tamka, Mennica, przez Most Młyński, Ku Młynom, Niedźwiedzia, zakończenie na Starym Rynku. "Zwrócenie uwagi władz miasta na problemy komunikacyjne; wskazanie na lokalne ulice jako możliwe kierunki ruchu rowerowego w mieście; zamanifestowanie faktu dyskryminowania roweru jako środka komunikacji w mieście; zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw społecznych w mieście."


Załączniki:

Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu - w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń do dnia 14.12.2021 r.
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2020
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2019
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w roku 2018