W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2021-03-31

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2021 r., Nr XXXVI z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2021 r.
6. Zarządzenie Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie  przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów należących do Miasta Bydgoszcz w spółce Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
8. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon-Ryńskiego”  w  Bydgoszczy.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań  w zakresie wspierania rodziny  za 2020 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania.
10. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Bydgoszczy za rok 2020.
11. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020.
12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
13. Informacja na temat realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej  i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta  Bydgoszczy”.
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania realizowane przez samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna).
15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (rzeźba w brązie Jerzego Maksymiuka).
16. Projekt uchwały w sprawie powołania rady muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
17. Zarządzenie Nr 173/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania  rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych instytucji kultury w Bydgoszczy.
18. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów  pływających  na  obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2021.
19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Bydgoszczy, z siedzibą ul. Średnia 98.
20. Sprawozdanie  z  realizacji zadań wynikających z kierunków polityki gospodarowania mieniem komunalnym – nieruchomościami w roku 2020, przyjętych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr L/1026/05 z  dnia 22 czerwca 2005 r.
21. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. Nr LIX/1147/05.
22. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Mazowieckiej  24.
23. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Rybaki.
24.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
25.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.
26. Projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIII/257/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy. 
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji  Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy za 2019  i 2020 rok”. 
28.  Projekt uchwaływ sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tychinicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ichpromocji.
29. Projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. 
30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na  2021 rok (3).
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3).
32. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego (dot. Mostu Uniwersyteckiego)(inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości). 
33. Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy na temat przebudowy płyty Starego Rynku wraz z informacją o jej dotychczasowej eksploatacji. 
34. Projekt uchwały w sprawie rozpoznania petycji z dnia 4 grudnia 2020 roku (RM.152.33.2020).
35. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. (RM.152.34.2020).
36. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 22 grudnia 2020 r. (RM.152.35.2020).
37. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 2 marca 2021 r. (RM.152.36.2021).
38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.156.2021).
39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.157.2021).
40. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.158.2021).
41. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.162.2021).
42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2021 r. 43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 stycznia 2021 r. na Komendanta Straży Miejskiej (RM.1510.164.2021).
44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.168.2021).
45. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lutego   2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.171.2021).
46. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego   2021 r. na Prezydenta Miasta Bydgoszczy (RM.1510.172.2021).
47. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 3 marca 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.50.2020).
48. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 22 lutego 2021 r. zgodnie z właściwością (RM.1511.51.2021).
49. Zlecenie zadania do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi z dnia 12.03.2021 r. (RM.1510.177.2021).
50. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
51. Komunikaty.
52. Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego