W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LVI Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 2022-06-29

LVI SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Uchwalenie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu Nr LV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2022 r.
6.Wystąpienie obywatelskie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych w mieście oraz adaptacji miasta do zmian klimatu.
7.Informacja na temat konsolidacji szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy.
8.Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji finansowej Miasta Bydgoszczy.
9.Wystąpienia przedstawicieli Rad Osiedli.
10.Raport o stanie Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.
11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy wotum zaufania.
12.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za rok 2021.
14.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.
15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Miasta Bydgoszcz programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
16.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona I" w Bydgoszczy.
17.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona II" w Bydgoszczy.
18.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – bocznice” w Bydgoszczy.
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIII/257/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
20.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
21.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVIII/1010/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów.
22.Informacja o wydanych decyzjach dotyczących jednorazowych opłat ustalanych w trybie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ww. ustawy.
23.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ulicy Częstochowskiej.
24.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ulicy Mokrej.
25.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Portowej 7-9.
26.Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
27.Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 6.
28.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023.
29.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
30.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz zgody na powierzenie Miastu Bydgoszcz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
31.Informacja Prezydenta Miasta na temat przebudowy ulicy Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ulicy Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy.
32.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (6).
33.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7).
34.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
35.Komunikaty.
36.Zakończenie sesji.

Powiadom znajomego