W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie Administracji Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07 http://adm.com.pl info@adm.com.pl


Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących lokali użytkowych

A/ Lokale użytkowe:

1. ul. Gdańska 37, pow. 83,61 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920    
lokal wykorzystywany  był  na działalność handlową

2. ul. Gdańska 16, pow. 115,54 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność handlową

3. ul. Pomorska 48, pow. 39,38 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługową

4. ul. Dworcowa 12, pow. 170,75 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność handlową

5. ul. Marcinkowskiego 1, pow. 32,85 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługową

6. ul. M. Focha 6, pow.  70,67 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność statutową

7. ul. Nakielska 64, pow. 37,93 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
lokal wykorzystywany był na działalność handlowo-usługowej

8. ul. Ku Wiatrakom 1, pow. 288,90 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870   
lokal wykorzystywany był na działalność biurową   

9. ul. Bohaterów Kragujewca 11, pow. 101,93 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
lokal wykorzystywany był na działalność statutową   

10. ul. Karpacka 21, pow. 72,71 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
lokal wykorzystywany był na cele magazynowe

11. ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 21, pow. 45,21 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
lokal wykorzystywany był na działalność socjalno-magazynową

12. ul. Fordońska 239, pow. 191,14 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
lokal wykorzystywany był na działalność handlową

13. ul. Józefa Sułkowskiego 13, pow. 88,25 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa  23, tel. (52) 34-88-760 
lokal wykorzystywany był na działalność handlową

14. ul. Joachima Lelewela 16,  pow.  52,19 m2
dane kontaktowe:  ROM-4, ul. Modrzewiowa  23, tel. (52) 34-88-760
lokal wykorzystywany był na działalność handlową

B/ Boks motocyklowy
ul. Betoniarzy 4, pow. 3,54 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870

Przyszły najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nie rozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy. W odniesieniu do lokali użytkowych położonych w centrum miasta Wynajmujący ogranicza przeznaczenie lokali dla funkcji, które poprzez proponowane przeznaczenie są nieadekwatne do rangi miejsca w szczególności chodzi o funkcję handlową w zakresie sprzedaży odzieży używanej. Pierwszy czynsz  najmu oraz opłaty eksploatacyjne płatne będą od dnia podpisania umowy najmu , choćby przed rozpoczęciem używania przedmiotu najmu najemca zobowiązany był dokonać remontu lub nakładów. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu najmu oraz specyfikacją robót niezbędnych do wykonania. W celu zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i zakresem niezbędnych prac w celu przystosowania lokalu do umówionego użytku należy kontaktować się z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców (adres i nr telefonu podany obok adresu lokalu).

Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  wadium  odnośnie lokali użytkowych wymienionych w pkt A, w wysokości 1.000,00 zł na konto Administracji Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. nr 77 1020 1462 0000 7602 0349 6296.

W przypadku gdy w ogłoszeniu przetargowym - powierzchnia użytkowa lokalu została rozbita na część handlową, zaplecza lub piwnicy przynależnej do lokalu - proponowana stawka czynszu może być zróżnicowana. Jeżeli oferent zaproponuje jedną stawkę czynszu zostanie ona zastosowana do całej powierzchni lokalu (wraz z zapleczem i piwnicą). Do proponowanej stawki czynszowej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT oraz opłaty eksploatacyjne.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 5 lat. Warunkiem zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy jest wpłacenie przez przyszłego użytkownika kaucji  zabezpieczającej w  wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto przypadającego za dany lokal wraz z opłatami związanymi z bieżącą eksploatacją lokalu. W przypadku  zaproponowania przez przyszłego najemcę miesięcznego czynszu  brutto przekraczającego  kwotę  2 500 zł najemca zobowiązuje się  w  ciągu  7 dni  od  daty  podpisania  umowy  najmu  lokalu użytkowego złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 K.p.c. - obowiązku wydania lokalu opróżnionego z rzeczy i osób oraz egzekucji wszelkich należności Wynajmującego mających źródło w umowie najmu (w tym kary umownej) do wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu brutto zł wprost z tego aktu notarialnego. Koszty sporządzenia przedmiotowego aktu notarialnego obciążają w całości Najemcę. Klauzula wykonalności może być nadana temu aktowi notarialnemu w terminie do 3 lat od dnia powstania wymagalności roszczenia, jednak nie później niż  do 3 lat po upływie okresu na jaki umowa została zawarta.

Oferty sporządzone wyłącznie na formularzach pobranych ze strony internetowej www.adm.com.pl  należy składać do dnia 1.07.2024 r. do godziny 10:45 w siedzibie „ADM” przy ul. Śniadeckich 1.

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, z opisem „Oferta-przetarg”, adres lokalu, dane oferenta.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.07.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ADM pokój 14.

Oferta powinna zostać sporządzone według wzoru dostępnym na stronie internetowej: www.adm.com.pl

Oferta powinna zawierać:
1) datę sporządzenia oferty,
2) oznaczenie oferenta tj. imię, nazwisko (odpowiednio: firmę) i adres,
3) oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta,
4) wysokość oferowanego czynszu najmu,
5) rodzaj działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  (wzorem) umowy na najem lokalu,
7) oświadczenie, że oferent  zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, nie wnosi do niego zastrzeżeń uznając za odpowiedzi ze względu na przeznaczenie, oraz zobowiązuje się przystosować lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i na własny koszt,
8) oświadczenie, że podmiot jest/nie jest najemcą innych lokali, że nie zalega z opłatami podatków, ze składkami ZUS, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i nie jest dłużnikiem Miasta Bydgoszczy.

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium lub kserokopię dowodu wpłaty wadium.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie .

W przypadku nie załatwienia formalności przez przyszłego użytkownika związanych z przejęciem przedmiotu najmu i zawarciem umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wygraniu przetargu - przedmiot najmu będzie ponownie wystawiony do przetargu lub rokowań.

Uchylanie się od zawarcia umowy w tym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania - bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatów, wycofania przedmiotu najmu z przetargu bez podania uzasadnienia, względnie unieważnienia przetargu w całości lub części.

Szczegółowe warunki oddawania w najem zostały zawarte w Regulaminie oddawania w najem lokali użytkowych, garaży, boksów garażowych oraz terenów stanowiących własność  Miasta Bydgoszczy na stronie internetowej www.adm.com.pl. Zawierana umowa najmu będzie zgodna ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.adm.com.pl.

Powiadom znajomego