W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w ramach Programu „Lokal na start”

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07 http://adm.com.pl info@adm.com.pl


Ogłasza się o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, w ramach Programu „Lokal na start” następujących lokali:

1. ul. Toruńska 70 pow. lokalu 41,06 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
    lokal wykorzystywany był na działalność handlowo-usługową

2. ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 1 (piwnica) pow. lokalu 28,50  m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-2, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
    lokal wykorzystywany był na działalność biurową 

3. ul. Świętej Trójcy 15 (oficyna) pow. lokalu 83,68  m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-2 ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
    lokal wykorzystywany był na działalność usługową

4. ul. Bernardyńska 3 pow. lokalu 22,57 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-2 ul. Techników 2, tel. (52) 34-88-870
    lokal wykorzystywany był na działalność biurową

5. ul. Pomorska 23 pow. lokalu 16,05 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-3 ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
    lokal wykorzystywany był na działalność handlową

6. ul. Gdańska 31 pow. lokalu 89,35 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-3 ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
    lokal wykorzystywany był na działalność biurową

7. ul. M. Focha 6 (oficyna) pow. lokalu 36,83 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-3 ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
    lokal wykorzystywany był na działalność biurową

8. ul. Gdańska 32 (oficyna) pow. lokalu 67,63 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-3 ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
    lokal wykorzystywany był na działalność biurową

9. ul. Hetmańska 14 pow. lokalu 57,20 m2
    dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-4 ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
    lokal wykorzystywany był na działalność handlową

10. ul. Chodkiewicza 24 pow. lokalu 77,38 m2
      dane kontaktowe w sprawie lokalu: ROM-4 ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
      lokal wykorzystywany był na działalność usługową


Oferty dzierżawy ww. lokali mogą być składane przez osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych. Szczegółowe zasady i tryb wydzierżawiania ww. lokali określa zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 529/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu „Lokal na start”.

Dzierżawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie czterech  miesięcy od daty podpisania  umowy. Nie rozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy.

Pierwszy czynsz  dzierżawy oraz opłaty eksploatacyjne płatne będą od dnia podpisania umowy, choćby przed rozpoczęciem używania lokalu dzierżawca zobowiązany był dokonać remontu lub nakładów.

Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz specyfikacją robót niezbędnych do wykonania. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu  i zakresem niezbędnych prac w celu przystosowania lokalu do umówionego użytku należy kontaktować się z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców (adres i nr telefonu podany obok adresu lokalu).

Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej przyszły dzierżawca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu.

Zaproponowana przez oferenta stawka czynszu ma zastosowanie do całej powierzchni lokalu. Do proponowanej stawki czynszowej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT oraz opłaty eksploatacyjne.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony 3 lat.

Oferty należy składać do dnia 04.06.2024 r. do godziny 11:00  w siedzibie „ADM” Sp. z o.o. przy ul. Śniadeckich 1, wyłącznie na drukach pobranych w „ADM” Sp. z o.o. lub ze strony internetowej www.adm.com.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta – lokal na start” oraz z informacją na jaki lokal jest składana oferta i oznaczeniem przedsiębiorcy, który składa ofertę.

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru dostępnym w siedzibie Wydzierżawiającego przy ul. Śniadeckich 1 lub  na stronie internetowej: www.adm.com.pl

Oferta powinna zawierać:
1) datę sporządzenia oferty,
2) oznaczenie przyszłego dzierżawcy  tj. imię, nazwisko (odpowiednio: firmę) i adres,
3) oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta,
4) wysokość oferowanego czynszu dzierżawy,
5) rodzaj działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu,
6) oświadczenie, że  przyszły dzierżawca  zapoznał się z warunkami  (wzorem) umowy na dzierżawę lokalu,
7) oświadczenie, że  przyszły dzierżawca zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, nie wnosi do niego zastrzeżeń uznając za odpowiedzi ze względu na przeznaczenie, oraz zobowiązuje się przystosować lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i na własny koszt,
8) oświadczenie, że podmiot  jest/nie jest  dzierżawcą innych lokali, że nie zalega z opłatami  podatków, ze składkami ZUS, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i nie jest dłużnikiem Miasta Bydgoszczy.

Wysokość oferowanego czynszu nie może być niższa aniżeli 10,00 zł/m2 powierzchni lokalu. 

Wydzierżawiający udzieli dzierżawcy - na okres do upływu 24 miesięcy licząc od chwili rozpoczęcia prowadzenia przez dzierżawcę działalności gospodarczej - bonifikaty w wysokości 90 % oferowanego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy z ważnych powodów, w tym zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, dzierżawca będzie zobowiązany do zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty.

Do oferty przyszły dzierżawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o dacie rozpoczęcia działalności i że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą korzysta z uprawnienia przewidzianego w art 18a ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 963 ze zm.). W przypadku braku oświadczenia oferta zostanie odrzucona.

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy i przejęcia lokalu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o przyjęciu jego oferty. 

Zawierana umowa dzierżawy będzie zgodna ze wzorem dostępnym w siedzibie „ADM” Sp. z o.o. przy ul. Śniadeckich 1 i na stronie internetowej ADM www.adm.com.pl

Załączniki

Powiadom znajomego