W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu na podstawie art. 12 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy, Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” ul. Janowiecka b/n, 85-376 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce 37/7 obręb 0041 m. Bydgoszcz, istniejącym wylotem Ø150 do wód Kanału Bydgoskiego, zlokalizowanym na działce nr 60 obręb 0333 m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, po ich uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych oraz o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zrzeczeniem się pozwolenia wydanego przez Prezydenta Bydgoszczy z dnia 04 lipca 2014 r., znak: WGK.VI.6341.28.2014 w części pozwolenia określonego w pkt I ppkt.2 decyzji, na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody wylotem do Kanału Bydgoskiego.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 17.05.2024 r. ze względu na to, że przed wszczęciem postępowania zaszła konieczność złożenia wyjaśnień do wniosku. Zgodnie art. 35 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie w związku z tym, że złożony wniosek jest kompletny i organ posiada wszystkie informacje i dowody niezbędne do wydania decyzji, na podstawie art. 10 § 1 i art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji oraz zgłaszania ewentualnych uwag bądź wniosków dowodowych w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20 w godzinach: pn – pt 9:00 - 14:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 52 35 65 774).


Pouczenie

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Znak sprawy: DI.ZUZ.4210.93.2024

Sprawę prowadzi: Bogumiła Słowińska tel. 52 35 65 774, e-mail: bogumila.slowinska@wody.gov.pl

p.o. DYREKTOR

Konrad Wiśniewski

Załączniki

Powiadom znajomego