W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.


Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 ze zm.) oraz poz. 50 załącznika do ww. ustawy,


zawiadamia się,


że dnia 19 marca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję, znak: WIR.II.747.1.1.2024.JS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2024  z  dnia 11 stycznia 2024 r., znak: WIR.II.747.1.4.2023.JS ustalającą dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna lokalizację ustalającą dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wprowadzenia linii 400kV Jasiniec–Grudziądz Węgrowo Tor I oraz utworzenie relacji 220kV Pątnów–Bydgoszcz Zachód poprzez przebudowę odcinka napowietrznego linii 220kV Jasiniec–Pątnów Tor II oraz przebudowę odcinka kablowego linii 220kV Bydgoszcz Zachód–Jasiniec w ramach zadań pn. ”Rozbudowa stacji 400/220/110kV Jasiniec wraz z instalacją autotransformatora 400/110kV oraz przełączeniem linii 220kV Jasiniec–Grudziądz Węgrowo na napięcie 400kV”, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,  dla niżej wymienionych działek:

-        dz. nr ewid. 1/16, obręb 0242, Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194906/4,

-        dz. nr ewid. 16/4, obręb 0242, Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194908/8,

-        dz. nr ewid. 17/13, obręb 0242, Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194906/4,

-        dz. nr ewid. 18, obręb 0242, Miasto Bydgoszcz, BY1B/00074612/9.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

-     drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-     drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

-     telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;

-     e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dniu od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Szczepan Bukłaho
Kierownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Powiadom znajomego