W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 20 marca 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E 

STAROSTY BYDGOSKIEGO 

z  dnia 20 marca 2024 r.


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.311 t.j.)

z a w i a d a m i a m


o wydaniu w dniu  19  marca 2024 r., na wniosek Wójta Gminy Sicienko decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Dolnej Waleniowej w Osówcu wraz z połączeniem z ul. Perkozową, gmina Sicienko. 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Osówiec, w jednostce ewidencyjnej Sicienko, na działkach oznaczonych nr: 252/26 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 252/25), 659 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 22454/5 ).

Ponadto zatwierdzony projekt budowlany obejmuje przebudowę dróg publicznych na terenie działek oznaczonych nr 252/23, 647 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Osówiec w jednostce ewidencyjnej Sicienko oraz na terenie działki oznaczonej nr 21/6  położonej w obrębie ewidencyjnym [ Nr 0315] M. Bydgoszcz  w jednostce ewidencyjnej 046101 M. Bydgoszcz.

Strony postępowania zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e  pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismo, dokumentujące fakt wydania nieruchomości w w/w terminie przez dotychczasowego właściciela winno być złożone w siedzibie właściwego zarządcy drogi: w Urzędzie Gminy Sicienko.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pokój nr 304, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (52) 581-03-37 w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronom służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność  zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.

Jednocześnie wyjaśniam, iż na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rozdzielnik ds. WN.673.1.2024 ( obwieszczenie dot. wydanej decyzji )

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – ogłoszenie w prasie lokalnej + tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa)
2. Urząd Gminy Sicienko – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa),
3. Urząd Miasta Bydgoszczy – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa).

Załączniki

Powiadom znajomego