Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-12-04
sygnatura: BKB-I.525.1.2017

Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
b) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami),
c) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego - w trybie tzw. "małych grantów". Pula środków na 2018 rok: 200.000,00 zł.  

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl ( https://witkac.pl/strona ) oraz oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisanej przez upoważnione osoby.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz.

 


Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:

1) koszty poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie;
2) koszty nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania;
3) zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali;
4) zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
5) zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń niebędących własnością Miasta Bydgoszczy;
6) odpisy amortyzacyjne;
7) ryczałt na jazdę (po mieście i poza miastem), abonamenty inne niż za Internet i usługi telekomunikacyjne itp., których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania; 
8) wydatki poniesione na wyżywienie, poczęstunki, catering itp. (nie dotyczy realizatorów i beneficjentów korzystających z noclegu);
9) leasing;
10) rezerwy na pokrycie przyszłych strat i zobowiązań;
11) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, odsetek ustawowych i umownych;
12) koszty procesów sądowych;
13) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
14) działalność gospodarcza, polityczna i religijna;
15) podatek od towarów i usług (VAT) jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

 


Zarządzenie Nr 349/2016 PMB z dnia 7 lipca 2016 r. 

Zał. 1 - Tryb przyznawania dotacji

Zał. 2 - Karta oceny oferty

Formularz uproszczonej oferty

Formularz uproszczonego sprawozdania

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

 


Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.7.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej "Canto Cantare 2018" - Gwiazdy nad Brdą

Nazwa oferenta: Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży "EDA Art"

Termin realizacji zadania: od 23 stycznia 2018 r. do 23 marca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2018 r.

Oferta - VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej "Canto Cantare 2018" - Gwiazdy nad Brdą

 

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.8.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Wydanie kolejnego numeru kwartalnika „Temat”

Nazwa oferenta: Związek Literatów Polskich

Termin realizacji zadania: od 15 lutego 2018 r. do 15 maja 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2018 r.

Oferta - Wydanie kolejnego kwartalnika "Temat"

 

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.9.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Wydanie płyty CD: Z młodej piersi się wyrwało… II część pieśni patriotycznych z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz 100. rocznicy niepodległości Polski (II etap)

Nazwa oferenta: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska"

Termin realizacji zadania: 1 marca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6.691,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2018 r.

Oferta - Wydanie płyty CD - Z młodej piersi się wyrwało...II część pieśni patriotycznych z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz 100. rocznicy niepodległości Polski (II etap)

 

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.10.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Piosenki Jacka Cygana

Nazwa oferenta: Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

Termin realizacji zadania: od 1 października 2018 r. do 23 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2018 r.

Oferta - Piosenki Jacka CyganaKomunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.11.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Zambomba Flamenca

Nazwa oferenta: Fundacja Duende Flamenco

Termin realizacji zadania: od 15 września 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2018 r.

Oferta - Zambomba Flamenca

 

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.12.2018

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Fantastyczne Zimowe Wakacje

Nazwa oferenta: Fundacja Kultury Rozruch

Termin realizacji zadania: od 25 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9.900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 14a, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2018 r.

Oferta - Fantastyczne Zimowe WakacjePokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-02-05
Data publikacji: 2013-02-05
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-01-17

Liczba zmian: 703
Liczba odsłon: 18855

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta